(LDW) سیستم هشدار انحراف از مسیر

یکی از وظایف اولیه راننده، نگه داشتن خودرو در بین خطوط است. این وظیفه در سفرهای طولانی و بین شهری به یک کار خسته کننده تبدیل می شود که خستگی و یا عدم توجه راننده، ممکن است باعث انحراف غیرارادی از خطوط شود. سالانه تعداد زیادی از تصادفات رانندگی مربوط به تغییر مسیر و انحراف از آن است که دلیل اصلی آن عدم توجه راننده است. سیستم هشدار انحراف از مسیر ، یک سیستم هشدار دهنده است که هنگامی که راننده به صورت غیرعمد از مسیر خارج می شود، راننده را آگاه می کند. سیستم هشدار انحراف از خطوط باید بتواند در وهله اول، خطوط جاده را تشخیص دهد و در وهله دوم باید موقعیت خودرو را نسبت این خطوط مشخص سازد. در صورتی که موقعیت خودرو را نسبت به خطوط جاده داشته باشیم، در صورت نزدیک شدن خودرو به خط، سیستم هشدار باید عمل کند.