(TSR) سیستم تشخیص علائم رانندگی

در طراحی سیستم‌های کمک راننده نه تنها عوامل محیطی و شرایط اطراف موثرند بلکه شرایط داخلی خودرو و خود راننده نیز نقش مهمی را در آن ایفا می‌کنند. ترکیب انواع مختلف اطلاعات به همراه سیستم تشخیص علائم می‌تواند سیستم کلی را کامل کند.
. سیستم تشخیص علائم ترافیکی به عنوان بخشی از مجموعه سیستم‌های کمک راننده جهت شناسایی و تشخیص علائم رانندگی در محیط اطراف و در مسیر رانندگی طراحی شده است. به طور کلی این سیستم از یک دوربین که در جلوی خودرو نصب می‌شود تشکیل شده است که جاده رابرای پیدا کردن علائم ردیابی می‌کند. این دوربین به یک نرم‌افزار تشخیص علائم در ارتباط است که کار شناسایی را انجام می‌دهد و اگر علامتی به عنوان مثال تابلوی محدوده سرعت مجاز تشخیص داده شود این اطلاعات تا ایجاد تغییر بعدی و تشخیص علامت دیگر ثابت می‌ماند و راننده در صورتی که از این میزان مجاز اطمینان نداشته باشد با بررسی آن از محدوده سرعت مجاز آگاه شود.