اعضا

دکتر بهروز نصیحت کن

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر علیرضا فاتحی

رئیس هیئت مدیره

رامین عزت پناه

مدیر بازاریابی

زانا زکریایی نژاد

مدیر فنی

امیرراد کیمیایی

توسعه دهنده و پژوهشگر

محمدجواد حسینی

توسعه دهنده و پژوهشگر