خودروی خودران و هوشمند

خودروی خودران: این تکنولوژی پیشرفته در چه مرحله ای قرار دارد؟

Posted Leave a commentPosted in خودروی خودران, سیستم های کمک راننده

خودروی خودران یک تکنولوژی پیشرفته و پیچیده است. این تکنولوژی دارای 5 سطح است که از سیستم های کمک راننده هوشمند شروع شده و به خودروی کاملا خودران ختم می شود.