سیستم هشدار برخورد از جلو

سیستم هشدار برخورد از جلو: تکنولوژی برای جلوگیری از تصادف با موانع جلوی ماشین

Posted Leave a commentPosted in تصادفات و ایمنی, سیستم های کمک راننده, سیستم هشدار برخورد از جلو

سیستم هشدار برخورد از جلو راهکاری اساسی برای جلوگیری از تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو است. این تصادفات حدود 30 درصد تصادفات جادده ای را شامل می شوند!